Toyota RAV4

Multimac 1260 installed in a Toyota RAV4